Reguły prawne

Regulamin serwisu www.Umawiaj.biz

INFORMACJE OGÓLNE

1. Serwis www.Umawiaj.biz obsługuje firma Mverse sp. z o.o. - Partner handlowy firmy vCita Inc., z siedzibą w Delaware, USA.

2. Serwis www.Umawiaj.biz służy do zamawiania bezpłatnych i płatnych usług i narzędzi związanych z umawianiem spotkań online, obsługą formularzy kontaktowych WWW, fakturowaniem online, przyjmowaniem płatności, obsługą marketingu internetowego oraz pozostałą funkcjonalnością, opisaną szczegółowo w specyfikacji poszczególnych usług.

Serwis vCita służy do przyjmowania płatności za usługi użytkowników serwisu prezentowane w Panelu usług klienta vCita. Oznacza to, że zarejestrowany użytkownik Serwisu vCita może stać się akceptantem płatności i przyjmować płatności za swoje Usługi prezentowane w tym serwisie pod warunkiem rejestracji w serwisie Dotpay i uzyskaniu odpowiedniego identyfikatora Dotpay na potrzeby przyjmowania płatności za swoje usługi w serwisie vCita. Ponadto akceptant płatności zobowiązany jest prezentować własne reguły prawne dostyczące usług oferowanych przez niego w tym serwisie i uzyskać akceptację tych reguł przed pobraniem opłaty za usługi.

3. Nasz adres:  

Mverse Sp. z o.o.
Świeradowska 47
02-662 Warszawa
NIP 521-365-50-70

4. Składanie zamówień

4.1. Zamówienia na płatne usługi vCita można składać poprzez:
- serwis internetowy www.Umawiaj.biz
- e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.2. Zamówienia na usługi płatne w serwisie www.Umawiaj.biz można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4.3. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia na usługi płatne jest rejestracja w serwisie Umawiaj.biz, poprzez podanie unikalnego identyfikatora (np. nazwa firmy lub serwisu www) oraz adresu e-mail. Po złożeniu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu poprzez e-mail.

4.4. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

4.5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

4.6. Prowadzący serwis www.Umawiaj.biz zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności, jeśli dane podane w formularzu zamówienia są niepełne lub nie można skontaktować się z zamawiającym. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 4.5).

4.7. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w serwisie wyrażone są w dolarach USA w przeliczeniu na aktualną wartość w złotych polskich zgodnie z aktualnym średnim kursem NBP i zawierają polski podatek VAT (23%).

5. Płatność za zamówienia

Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób
-    kartą kredytową
-    przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu Dotpay.
-    płatność poprzez serwis PayPal.
-    przelewu bankowego na konto Mverse.

6. Serwis Umawiaj.biz nie realizuje zamówień rozliczanych za pobraniem.

7. Rozliczenia transakcji przelewem elektronicznym na terenie Polski przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

8. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie rozliczeniowym Dotpay vCita, koncie PayPal vCita lub potwierdzenia z banku vCita.

9. Oferta serwisu www.Umawiaj.biz jest ważna tylko na terenie Polski.

10. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu podanym na tej stronie.

TRYB DZIAŁANIA USŁUGI

1. Usługa vCita jest uruchamiana po pierwszej skutecznej autentykacji (logowaniu) w aplikacji vCita po wybraniu przycisku ZALOGUJ. Użytkownik zostanie poinformowany o uruchomieniu usługi za pomocą wiadomości email wysłanej przez vCita na adres email podany w procesie rejestracji Użytkownika w Usłudze.

2. Usługa w wersji bezpłatnej może być w każdym momencie, na żądanie Użytkownika, odpłatnie przekształcona przez Użytkownika w Usługę w wersji płatnej na wybrany Okres abonamentowy. Upływ okresu abonamentowego, na który opłacono Usługę w wersji płatnej powoduje automatyczne przekształcenie Usługi w wersji płatnej w Usługę w wersji bezpłatnej, chyba że Użytkownik przedłuży i opłaci kolejny Okres abonamentowy. vCita może przekształcić Usługę z wersji bezpłatnej w płatną na okres promocji bez ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat. vCita poinformuje Użytkowników o zakresie i okresie trwania promocji drogą elektroniczną.

3. Okres trwania i wypowiedzenie Usługi

Usługa w wersji płatnej będzie świadczona Użytkownikowi przez wybrany przez Użytkownika Okres abonamentowy

Usługa w wersji bezpłatnej świadczona będzie Użytkownikowi przez czas nieokreślony, przy czym Użytkownik może wypowiedzieć umowę dotyczącą Usługi w wersji bezpłatnej w każdym momencie i bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez usunięcie Konta w Usłudze vCita.

4. W ciągu 7 dni od daty wniesienia opłaty za Usługę w wersji płatnej vCita na życzenie Użytkownika wyrażone w formularzu zamówienia wystawi Użytkownikowi fakturę VAT z datą otrzymania wpłaty i niezwłocznie prześle ją Użytkownikowi na wskazany w danych bilingowych adres email.

5. Użytkownik w rozumieniu obowiązujących przepisów może odstąpić od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie Usługi (zarejestrowanie się do Usługi), o ile nie zażądał rozpoczęcia świadczenia Usługi vCita (dostarczanie funkcjonalności platformy do angażowania umawiania, umawiania spotkań i płatności online oraz mni-crm dla małych firm) przez vCita przed upływem terminu na odstąpienie, zgodnie z postanowieniami punktu 8 poniżej.

6. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Mverse mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje (wzór):

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania Usługi Umawiaj.biz

z datą zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Data:
Adres e-mail podany podczas rejestracji:

Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)

7. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma Mverse Sp z o.o. została poinformowana o odstąpieniu od umowy.

8. Utrata prawa odstąpienia.

Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi vCita (dostarczanie funkcjonalności platformy do angażowania umawiania, umawiania spotkań i płatności online oraz mni-crm dla małych firm) zawartej na odległość, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia przez Mverse (tj. zalogował się do Usługi vCita, zaakceptował niniejszy Regulamin Usługi, dokonał konfiguracji konta usługi vCita tak, że stało się ono aktywne oraz umieścił elementy usługi vCita (skrypty HTML lub wtyczki vCita) na swojej stronie internetowej).

9. Przedłużanie Okresu abonamentowego Usługi w wersji płatnej

Przed upływem terminu obowiązywania Okresu abonamentowego, z odpowiednim wyprzedzeniem, vCita prześle Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany w zamówienia procesie rejestracji adres e-mail przypomnienie o zbliżającym się końcu Okresu abonamentowego i możliwości jego przedłużenia na kolejny kres abonamentowy.

10. Użytkownik może przedłużyć Okres abonamentowy za po mocą udostępnionego Modułu zarządzania usługami - Moje konto.

11. Przedłużenie Okresu abonamentowego Usługi vCitapodlega określonym opłatom w Cenniku usług pod adresem www.Umawiaj.biz/ceny.html

REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usług.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Mverse Sp. z o.o. Postępu 15c, 02-676 Warszawa.

3. Mverse rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4.Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Mverse zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3. maksymalnie do 21 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody z przyczyn niezależnych od Mverse (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). O wydłużeniu takim Użytkownik zostanie poinformowany, z podaniem przyczyny wydłużenia oraz podaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.

6. Spory pomiędzy Mverse a Użytkownikiem dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

7. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów K odeksu postępowania cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. Firma Mverse Sp. z o.o., obsługująca serwis Umawiaj.biz zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 


 • Dr Piotr Wiśniewski

   

  Moi pacjenci bardzo cenią sobie możliwość rejestrowania wizyty na endokrynolog.gdansk.pl oraz portal klienta, wspierane przez Umawiaj.biz

 • Coach - Kamila Malanowicz

   

  Jestem bardzo zadowolona z tej usługi - podobnie, jak odwiedzający www.kamilamalanowicz.pl, którzy mogą bardzo łatwo umówić się ze mną na bezpłatną konsultację, w dogodnym dla siebie terminie.

 • Coach - Robert Oliński

  Od lat sprawnie umawiam klientów na moje sesje i spotkania pod adresem www.robertolinski.pl. Przy pomocy Umawiaj.biz zarządzam sprawnie moim kalendarzem, płatnościami i powiadomieniami

 • Makijaż permanentny - Joanna Peplak

  Umawiaj.biz to idealne narzędzie do prezentowania i sprzedaży naszych usług oraz zarządzania kalendarzem w zespole. Zapraszam na jpstudio.pro


Starter


zacznij
i sprawdź


69 PLN
miesięcznie


lub 50 PLN/mies., przy zapłacie
z góry za rok.dodatkowy abonament 58 PLN miesięcznie


Umawianie i zmiana terminów online
Tworzenie i zarządzanie wydarzeniami i lekcjami
Wyświetlanie usług, opłat i dostępności online
Potwierdzenie rezerwacji przez email i SMS


Miesięczny limit SMS: 100
Baza do 500 klientów


Wsparcie email

Essential


na start dla każdej
firmy/projektu


110 PLN miesięcznie


lub 90 PLN/mies. przy zapłacie
z góry za rokdodatkowy abonament 58 pln miesięcznie


Zarządzanie klientami
Kalendarz firmowy
Billing i fakturowanie
Umawianie i płatności online
Spersonalizowany portal klienta
Formularze i widżety


Miesięczny limit SMS: 100
Baza do 1000 klientów


Wsparcie email i telefon

Business


dla Twojego
zespołu


225 PLN miesięcznie


lub 185 PLN/mies. przy zapłacie
z góry za rokw cenie 2
konta pracownicze


dodatkowe konto 58 PLN miesięcznie


Marketing SMS i email
Kupony
Wspólny kalendarz firmowy oraz indywidualne kalendarze dla pracowników
Przypomnienia SMS
Integracja z innymi aplikacjami (API)
Zawiera wszystkie funkcje pakietu Essential


Miesięczny limit SMS: 250
Baza do 5000 klientów


Wsparcie email i telefon

Bezpłatna sesja wprowadzająca

Platinum


dla większych
firm i projektów


380 PLN miesięcznie


lub 305 PLN/mies. przy zapłacie
z góry za rokw cenie 5
kont pracowniczych


dodatkowe konto 58 PLN miesięcznie


Marketing SMS i email
Kupony
Wspólny kalendarz firmowy oraz indywidualne kalendarze dla pracowników
Przypomnienia SMS
Integracja z innymi aplikacjami (API)
Zawiera wszystkie funkcje pakietu Essential


Miesięczny limit SMS: 500
Nielimitowana baza klientów


Priorytetowe wsparcie przez email i telefon

Bezpłatna sesja wprowadzająca

Integracja z wieloma platformami